Kulcsszavak a munkatársak fejlesztésének világából


 

Kompetencia:

hatáskör, illetékesség, hozzáértés, alkalmasság, arra való képesség, hogy az élet különböző szituációiban alkalmazni tudjuk tudásunkat, tapasztalatainkat, személyes adottságainkat. Összetevői: ismeretek, tudás készségek, személyes értékek, attitűd, személyiségvonások, motiváció.

Motiváció:

a motiváció szó a latin movere ’mozogni, mozgatni, kimozdítani’ igéből származik. Jelentése is ez: kimozdító, mozgató “erő”. Beletartozik minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényező. Az egyén olyan belső állapota, amely befolyásolja, hogy elkezdjen, vagy folytasson egy viselkedéssorozatot, mellyel képes szükségleteit kielégíteni vagy céljait elérni. Szervezeti szempontból: hajlandóság bizonyos erőfeszítésre a szervezeti célok érdekében, feltételezve, hogy egyéni szükségletet is kielégít az erőfeszítés.

Készség:

egy adott feladat vagy munka során felhasználható, ahhoz szükséges tudás, mely oktatás, képzés (tanulás) és egyéni tapasztalatszerzés során alakul ki.

Attitűd:

magatartás, viselkedés, modor, szellemi beállítottság, szerep, hozzáállás, viszonyulás valamihez, vagy valakihez.

Asszertivítás:

önérvényesítés, az angol assertivity kifejezésből származik. A valódi ön – és érdekérvényesítésről akkor beszélhetünk, ha megfelelő önbizalom birtokában, mások és azok érdekeinek elfogadásán és tiszta kommunikáción alapszik. Nem önérvényesítés az, ha érdekeinket erőszakosan, mások feletti hatalmunk által vagy mások kijátszásával, manipulálásával érvényesítjük, mert ezek a viselkedések félelmen alapszanak.

Képesség:

valamely teljesítményre, tevékenységre való testi és lelki adottság, alkalmasság, mindaz, amit meg tudunk tenni.

Kommunikáció:

a kommunikáció legegyszerűbb meghatározása: kommunikáció minden, amelyben információ továbbítása, cseréje történik. A kommunikáció során az egyén a másik tudomására hozza érzéseit, gondolatait, cselekvési szándékait. Verbális kommunikáció, mely a nyelvvel, mint digitális kóddal kifejezhető emberi beszédet és írást jelenti. Nem verbális kommunikáció magába foglal minden olyan üzenetet, amely a verbális kommunikáció által nem fejezhető ki (mimika, tekintet, hangszín, gesztikuláció, testtartás stb.). A sikeres kommunikáció feltétele a mindkét fél számára egyértelműen érthető közös jelrendszer.

Eredményesség:

a tevékenységek befejezésére, célok elérésére utal, a helyes dolgok végzését jelenti.

Hatékonyság:

a ráfordítás és az eredmény arányára utaló fogalom. Egységnyi ráfordítással a lehető legjobb eredmény elérése.

Értékek:

olyan alapvető meggyőződések, amelyek az emberi élet,  végső céljára, az életvitel szélesen értelmezett módjára vonatkozó választásainkat tükrözik.

Probléma:

egy észlelt jelen idejű állapot és egy kívánatosnak észlelet állapot közötti különbség, ha a megoldás nem kézenfekvő.

Tudás:

a tudás a megismerés, a tanulás, illetve a tapasztalás folyamatának a végeredménye.

Képzés:

képzésről általában akkor beszélünk, amikor adott személy munkájának a javítása a cél, s ez csak valamely új tudás, ismeretanyag elsajátításával érhető el teljes mértékben.

Oktatás:

oktatásnak hétköznapi értelmezés szerint leggyakrabban valamely információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, esetleg intézményesített – átadását nevezzük.

Tréning:

az angol „training” szóból ered. A tréning olyan fejlesztő eszköz, melynek célja, hogy fejlessze a munkatárs tudását, ismeretét, kompetenciáját, annak érdekében, hogy még jobb teljesítményt nyújtson az által betöltött munkakörben.

Outdoor tréning:

kaland alapú tanácsadás – Kurt Hahn munkásságából nőtte ki magát a ’60-as évek Amerikájában. Célirányos készségfejlesztés, mely a zömmel a természetben végrehajtott kalandaktivitásokat kizárólag valamilyen fejlesztési célnak alárendelve, eszközként használja.

Karriertervezés:

az előrelépési lehetőség, valamint egy fejlődési folyamat megtervezését jelenti.

Karrier:

életpálya, eredményes pályafutás, sikeres előremenetel.

Csoporteredményesség:

adott szervezeti egység, vagy adott feladatra szerveződött csapat tevékenységeinek befejezésére, céljainak elérésére utal, a helyes dolgok végzését jelenti.

Belső kommunikáció:

a belső kommunikáció a szervezeten belüli kommunikáció jelenti. A belső PR egyik eszköze. Egy adott szervezet vezetősége és az alkalmazottak, munkatársak, tagok, valamint azok érdekvédelmi szervezetei közötti interaktív (kölcsönös) kommunikációs kapcsolat kiépítése és működtetése.

Belső PR:

célja a céghez tartozás érzésének erősítése. A szervezet vezetőinek a szervezet tagjaival, illetve azok csoportjaival, érdekképviseleteivel, valamint a tulajdonosokkal folyamatosan fenntartott kommunikációs- és kapcsolatszervező tevékenysége. A szervezet tagjainak és csoportjainak egymás között kialakított folyamatosan fenntartott kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenysége.

Munkaköri leírás:

munkakör azonosítása a szervezeten belül. Tartalma: feladatok (célok, jellemző eredménymutatók), felelősségek (kötelezettségek), hatáskörök (autonómia), kapcsolatok más munkakörökkel, a munkavégzés körülményei.

Időgazdálkodás:

időgazdálkodás azt jelenti, hogy szakmai és személyes céljaink érdekében magunk vagyunk időnk és munkánk tudatos irányítói, és nem engedjük, hogy mindezek uralma alá kerüljünk Az időgazdálkodás a sikeres önirányítás alapvető része.

PPP kompetencia felmérés:

célja, hogy objektív visszajelzést adjon a vizsgált személyről (pl. vezető, értékesítő, ügyfélkezelő, stb.) az adott munkakörben fontos kompetencia-területeken (pl. konfliktusok kezelése, kommunikációs stílus, empátia, önérvényesítés, önállóság, függetlenség, vezetői hajlam, teljesítmény-orientáltság, stb.).

Motivációs térkép:

célja, hogy beazonosítsa azokat a motiváló tényezőket, melyek többletteljesítmény kifejtésére késztetik az egyes munkatársakat, csoportokat és a teljes szervezetet. Csoport- és szervezeti szinten beazonosítani a „húzóerőket”, „lélekben már felmondott” mártírokat, stb. és képet kapni az elkötelezettségről.

360 felmérés:

célja, hogy teljes körű visszajelzést adjon a vizsgált személyről a különböző perspektívákból gyűjtött információk alapján: a felettes, a beosztottak, a kollégák és saját szemszögből értékelve. Értékesítéssel foglalkozó munkatársak esetében még az ügyfelek is bevonhatók a felmérésbe.

Munkatársi elégedettség felmérés:

célja objektív képet kapjunk a munkatársak megelégedettségéről a jelenlegi munkájukkal, a vállalat egészével, a szervezeti egységükkel és a munkakörülményeikkel kapcsolatosan. A szervezet fejlesztése érdekében ez alapján lehet a szükséges és leghatékonyabb – humán erőforrással kapcsolatos – intézkedéseket végrehajtani.

Közvetítés:

a közvetítés egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

Workshop:

műhelymunka, együttgondolkodás. Olyan helyzetekben használható, amikor nem egyoldalú információ átadást kell megvalósítani, hanem egy adott munkacsoport véleményére, tapasztalásaira, meglátásaira építve, ezeket továbbgondolva, integrálva, szintézisbe foglalva kell valami újat, többet, előbbre mutatót, csoport vagy szervezeti szintűt, egészen egyszerűen hatékonyabbat alkotni.